phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án Tuyến đường dọc sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa
Ngày cập nhật 27/12/2023

 

UBND thành phố Huế ban hành Quyết định số 11888/QĐ-UBND ngày 26/12/2023  phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án Tuyến đường dọc sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, thành phố Huế

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án Tuyến đường dọc sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, thành phố Huế với giá trị là:

589.217.000 đồng.

(Bằng chữ:  Năm trăm tám mươi chín triệu hai trăm mười bảy nghìn đồng).

Trong đó:  Giá trị bồi thường, hỗ trợ:           589.217.000 đồng

                 Chi phí thực hiện BTHT và TĐC:             Chưa phê duyệt

(Đính kèm các phụ lục)

Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư điều chỉnh, bổ sung cho hộ gia đình, cá nhân theo phương án được duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng Khu vực thành phố Huế, Chủ tịch UBND phường Phường Đúc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ .

 

Tập tin đính kèm:
TQT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.947
Truy cập hiện tại 119