thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng (cầu Nguyễn Hoàng)
Ngày cập nhật 02/01/2024

43 QUYẾT ĐỊNH về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

UBND thành phố Ban hành Quyết định số 11833 đến 11875/ QĐ-UBND ngày 26/12/2023 về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng (Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế) liên quan đến các hộ gia đình (Nguyễn Đình Thành Trần Đình Long Võ Mừng Ông Dương Văn Thái Trần Văn Cư Ông Nguyễn Ngọc Tân Bà Nguyễn Thị Cẩm Hà Lương Văn Xuân Hoàng Trọng Ngọc Nguyễn Văn Thùy Hà Văn Hùng Bà Phan Thị Phụng Các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Liên Nguyễn Thị Thạch Nguyễn Văn Thí Nguyễn Thị Lệ Hằng Huỳnh Thị Tần Ông, bà Nguyễn Phú Quốc Ông Võ Hiến Bà Lê Thị Mượn Thái Thị Hường Tống Viết Thừa Bà Lê Thị Thưởng Ngô Văn Minh Hoàng Ngọc Nhã Võ Thị Thu Ông Ngô Minh Thuấn Các đồng thừa kế của Nguyễn Văn Lượng Nguyễn Khắc Chánh Trần Đức Chính Lâm Hiếu Hạnh Ông Hoàng Phước Điền Các đồng thừa kế của ông, bà Nguyễn Văn Dưỡng Bà Trần Hồng Bảo Ông Trần Thanh Minh Các đồng thừa kế của ông Tôn Thất Phán Nguyễn Long Bà Tôn Nữ Thị Huyền Các đồng thừa kế của ông Trần Văn Thích Lưu Thị Kim Chung Ông Trần Văn Tám Lê Thị Thưởng Phạm Thị Ngọc Mỹ)

1.Thu hồi diện tích đất 180,9m2 do ông, bà Nguyễn Đình Thành - Lê Thị Ly đang sử dụng thửa đất số 78, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 34, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

2.Thu hồi diện tích đất 60,1m2 do ông, bà Trần Đình Long - Lê Thị Ánh Lợi đang sử dụng thửa đất số 77, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 35, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

3.Thu hồi diện tích đất 92,2m2 do ông, bà Võ Mừng - Nguyễn Thị Minh Đoan đang sử dụng thửa đất số 76, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 36, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

4.Thu hồi diện tích đất 110,2m2 do ông Dương Văn Thái và các đồng thừa kế của bà Tôn Nữ Thị Sen đang sử dụng thửa đất số 229, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 42, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

5.Thu hồi diện tích đất 40,3m2 do ông, bà Trần Văn Cư - Lê Thị Hoa đang sử dụng thửa đất số 59, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 54, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

6.Thu hồi diện tích đất 103,2m2 do ông, bà Nguyễn Ngọc Tân - Hoàng Thị Kiều Oanh đang sử dụng thửa đất số 318, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 61, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

7.Thu hồi diện tích đất 93,4m2 do bà Nguyễn Thị Cẩm Hà đang sử dụng thửa đất số 319, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 71, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

8.Thu hồi diện tích đất 210,4m2 do ông Lương Văn Xuân đang sử dụng thửa đất số 102, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 72, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

9.Thu hồi diện tích đất 257,1m2 do ông Hoàng Trọng Ngọc đang sử dụng thửa đất số 103, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 74, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

10.Thu hồi diện tích đất 215,4m2 do ông, bà Nguyễn Văn Thùy - Mã Thị Khá đang sử dụng thửa đất số 104, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 75, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

11.Thu hồi diện tích đất 114,3m2 do ông, bà Hà Văn Hùng - Lê Thị Nhạn đang sử dụng thửa đất số 124, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 93, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

12.Thu hồi diện tích đất 174,2m2 do bà Phan Thị Phụng và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Tha đang sử dụng thửa đất số 145, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 99, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

13.Thu hồi diện tích đất 33,1m2 do các đồng thừa kế của ông, bà Nguyễn Văn Liên - Lê Thị Nồm đang sử dụng thửa đất số 148, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 103, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

14.Thu hồi diện tích đất 90,7m2 do bà Nguyễn Thị Thạch và các đồng thừa kế của ông Phan Gạt đang sử dụng thửa đất số 147, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 104, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

15.Thu hồi diện tích đất 178,1m2 do ông, bà Nguyễn Văn Thí - Tôn Nữ Thị Hồng đang sử dụng thửa đất số 70, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 48, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

16.Thu hồi diện tích đất 26,4m2 do bà Nguyễn Thị Lệ Hằng đang sử dụng thửa đất số 70, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 60, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

17.Thu hồi diện tích đất 46,4m2 do bà Huỳnh Thị Tần và các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Hòa đang sử dụng thửa đất số 57, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 58, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

18.Thu hồi diện tích đất 147,4m2 do ông, bà Nguyễn Phú Quốc - Lê Thị Hát đang sử dụng thửa đất số 98, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 62, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

19.Thu hồi diện tích đất 151,9m2 do ông, bà Võ Hiến - Mai Thị Hường đang sử dụng thửa đất số 220, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 70, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

20.Thu hồi diện tích đất 176,5m2 do bà Lê Thị Mượn và các đồng thừa kế của ông Trần An đang sử dụng thửa đất số 107, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 78, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

21.Thu hồi diện tích đất 40,1m2 do bà Thái Thị Hường và các đồng thừa kế của ông Tống Viết Sinh đang sử dụng thửa đất số 249, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 80, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.\

22.Thu hồi diện tích đất 97,4m2 do ông Tống Viết Thừa và các đồng thừa kế của ông Tống Viết Sinh đang sử dụng thửa đất số 248, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 81, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

23.Thu hồi diện tích đất 26,1m2 do bà Lê Thị Thưởng và các đồng thừa kế của ông Trần Quang Minh đang sử dụng thửa đất số 180, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 86, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

24.Thu hồi diện tích đất 398,0m2 do ông, bà Ngô Văn Minh - Lê Thị Cúc Thanh đang sử dụng thửa đất số 275, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 94, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

25.Thu hồi diện tích đất 110,4m2 do ông, bà Hoàng Ngọc Nhã - Phan Nữ Diệu Hồng đang sử dụng thửa đất số 268, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 101, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

26.Thu hồi diện tích đất 110,0m2 do bà Võ Thị Thu đang sử dụng thửa đất số 242, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 107, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

27.Thu hồi diện tích đất 43,9m2 do ông, bà Ngô Minh Thuấn - Lê Thị Diệu đang sử dụng thửa đất số 211, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 28, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

28.Thu hồi diện tích đất 30,1m2 do các đồng thừa kế của ông, bà Nguyễn Văn Lượng - Trần Thị Xuân Hạnh đang sử dụng thửa đất số 92, tờ bản đồ số 26 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 57, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

29.Thu hồi diện tích đất 151,1m2 do ông, bà Nguyễn Khắc Chánh - Lê Thị Diệu Hà đang sử dụng thửa đất số 122, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 69, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

30.Thu hồi diện tích đất 27,8m2 do ông, bà Trần Đức Chính - Hồ Thị Nam Trân đang sử dụng thửa đất số 113, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 88, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

31.Thu hồi diện tích đất 13,0m2 do bà Lâm Hiếu Hạnh đang sử dụng thửa đất số 266, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 96, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

32.Thu hồi diện tích đất 95,3m2 do ông, bà Hoàng Phước Điền - Hồ Thị Thanh Tú đang sử dụng thửa đất số 267, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 102, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

33.Thu hồi diện tích đất 59,5m2 do các đồng thừa kế của ông, bà Nguyễn Văn Dưỡng - Hồ Thị Chót đang sử dụng thửa đất số 231, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 77, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

34.Thu hồi diện tích đất 132,9m2 do bà Trần Hồng Bảo đang sử dụng thửa đất số 245, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 100, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

35.Thu hồi diện tích đất 102,6m2 do ông Trần Thanh Minh đang sử dụng thửa đất số 246, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 105, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

36.Thu hồi diện tích đất 43,4m2 do các đồng thừa kế của ông, bà Tôn Thất Phán - Nguyễn Thị Thủ đang sử dụng thửa đất số 64, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 21, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

37.Thu hồi diện tích đất 245,1m2 do ông, bà Nguyễn Long - Nguyễn Thị Đoàn đang sử dụng thửa đất số 256, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 37, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

38.Thu hồi diện tích đất 99,0m2 do bà Tôn Nữ Thị Huyền đang sử dụng thửa đất số 72, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 44, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

39.Thu hồi diện tích đất 36,5m2 do các đồng thừa kế của ông, bà Trần Văn Thích - Mai Thị Bảy đang sử dụng thửa đất số 55, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 51, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

40.Thu hồi diện tích đất 36,1m2 do bà Lưu Thị Kim Chung và các đồng thừa kế của ông Hoàng Trọng An đang sử dụng thửa đất số 58, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 55, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

41.Thu hồi diện tích đất 101,9m2 do ông, bà Trần Văn Tám - Huỳnh Thị Lệ đang sử dụng thửa đất số 63, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 59, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

42.Thu hồi diện tích đất 11,2m2 do bà Lê Thị Thưởng và các đồng thừa kế của ông Trần Quang Minh đang sử dụng thửa đất số 241, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 85, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

43.Thu hồi diện tích đất 84,9m2 do bà Phạm Thị Ngọc Mỹ đang sử dụng thửa đất số 123, tờ bản đồ số 27 (theo Bản đồ địa chính), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 92, tờ bản đồ số 01 được thể hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương tại phường Phương Đúc và phường Kim Long, thành phố Huế.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 715.094
Truy cập hiện tại 139