Công tác dân chủ cơ sở năm 2023
Ngày cập nhật 20/12/2023

BÁO CÁO

Công tác dân chủ cơ sở năm 2023

 

I. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND phường, UBND phường, công tác dân chủ trong hệ thống chính trị nói chung và công tác dân chủ cơ sở nói riêng ngày một nâng cao. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ UBND phường tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, các tổ dân phố nội dung của chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công dân chủ cơ sở; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là những chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và cải cách hành chính.

Tổ chức quán triệt Kế hoạch số 1047/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023;Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 120-KL/TW; Nghị định 04/2015/NĐ-CP; Nghị định 145/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân như: Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo...; Chỉ đạo triển khai việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Tập trung triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày2/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thông qua Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030; Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở đó, UBND phường đã ban hành Ban hành kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 23/2/2023 về triển khai thực hiện quy chế dân chủ năm 2023; Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 10/1/2023 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 với trọng tâm là chuyển đổi số năm 2023. UBND phường đã kịp thời triển khai các kế hoạch, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, qua đó công tác dân chủ cơ sở đã đạt những kết quả nhất định. Đi đôi với thực hiện chức trách nhiệm vụ, UBND phường thường xuyên gắn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, an toàn xã hội với thực hiện công tác vân động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

II. Kết quả thực hiện:

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri và giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công dân chủ cơ sở.

Tiếp tục thể chế hoá cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ", bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, các văn bản, Quyết định của cơ quan Nhà nước phải xuất phát từ lợi lích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tập trung xây dựng Chính quyền thân thiện, gần dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thực hành dân chủ công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ thục hành chính, nhất là lĩnh vực liên quan đến người dân; triển khai áp dụng các chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính, chỉ số khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước...

Tổ chức quán triệt Luật dân chủ cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai, cụ thể hoá Luật, nghị định hướng dẫn, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố về công tác dân chủ cơ sở được cấp uỷ, chính quyền tập trung triển khai với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, đặc biệt là qua các đợt sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt của mặt trận, đoàn thể…đã nâng cao nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ công chức và nhân dân từ phường đến cơ sở về vai trò, vị trí công tác dân chủ cơ sở, tạo chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, tháo độ phụ vụ nhân dân ngày càng tốt hơn trong thực thi công vị, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo động lực thức đẩy nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Đảng uỷ đã cụ thể hoá thành các kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền từ phường đến cơ sở căn cứ thực tiễn cụ thể hoá văn bản chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động, từng bước xây dựng bộ máy Chính quyền thực dự của dân, do dân, vì dân. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến từng hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân. Ban hành quy chế, quy định về hình thức, cơ chế, biện pháp cụ thể, phù hợp để Nhân dân thực hiện việc giám sát đối với các hoạt động của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, công chức, đảng viên. Xây dựng quy chế văn hoá công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân chủ cơ sở trong cơ cơ quan, chính quyền đến cơ sở.

Cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước Nhân dân trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường tách nhiệm trong tiếp công dân, giải quyết đơn theo đúng luật định; khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân. Luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tổ chức thông báo rộng rãi đến người dân về thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, thành phố qua đó cử tri phường đã có 12 ý kiến gửi đến các cấp để được xem xét giải quyết. Đối với địa phương, UBMTQVN phường đã tổ chức 2 lượt tiếp xúc cử tri ở 5 khu vực bầu cử, qua đó đã phối hợp với thường trực HĐND phường tổng hợp vác ý kiến cử tri gửi cho các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, các kiến nghị được giám sát giải quyết bằng nhiều hình thức công khai, thông qua các kỳ họp HĐND, thông qua hệ thống loa phát thanh phường; niêm yết tại các trụ sở, tiếp xúc cử tri để thông báo trực tiếp cho nhân dân, trong năm 2023 đã giải quyết 28 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cuối năm 2022 đã giải quyết 33 ý kiến, kiến nghị cử tri.

2. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện của Chính quyền .

- Thực hiện tốt việc công khai để  “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" theo tinh thần chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ chính trị (khoá VIII), pháp lệnh 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch các nội dung để “ Dân biết", “Dân bàn, quyết định trực tiếp”, “Dân bàn, dân hiểu quyết định để cấp có thẩm quyền quyết định”, “Dân tham gia”, “Dân giám sát” đối với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị Quyết của HĐND phường về phát triển kinh tế - xã hội; công khai các kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, các thủ tục hành chính, quyết toán ngân sách, công trình đầu tư xây dựng, phương án đền bù khu thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bình xét hộ nghèo...thông qua các hình thức như: niêm yết tại các trụ sở làm việc của phường, thông qua hệ thống truyền thanh, thông qua trang thông tin điện tử của phường, trang facebook, các cuộc họp Nhân dân ở tổ dân phố...để đảm bảo tất cả đều có sự tham gia giám sát của các tầng lớp Nhân dân.

- Qua đó, UBND phường đã tổ chức lập ý kiến của Nhân dân, tổ chức về lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai sửa đổi năm 2023 đã có 17 lượt ý kiến đóng góp của người dân với 28 nội dung, xoay quanh vào các vấn đề: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất, trưng dụng đất; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; tài chính về đất đai, giá đất và một số nội dung quan trong khác trong dự thảo Luật.

- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân, tổ chức về Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, đơn vị liên quan về đ án Quy hoạch chung Đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Tổ chức công khai Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Huế, các kế hoạch bổ sung sử dụng đất năm 2023,  và triển khai lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Huế, bên cạnh đó các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, thông tin các dự án với 28 tin bài liên quan đăng tải tại trang thông tin điện tử của phường, trong đó có dự án liên quan trên địa bàn phường như:

+Đối với dự án bờ sông Hương: tổng diện tích thu hồi 14.179,7m2 ảnh hưởng 126 thửa đất, trong đó tái định cư 82 lô, 36 lô chính, 46 lô phụ (bao gồm đất biền bãi, đất do Nhà nước quản lý), đến nay có thông báo niêm yết công khai công khai phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án công trình: Tuyến đường dọc bờ Sông Hương( Phía nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, phường Phường Đúc, thành phố Huế đợt 4, với 41 thửa, 60 trường hợp (đợt 1: 22 thửa, 33 trường hợp, đợt 2: 8 thửa 21 trường hợp, đợt 3: 1 thửa, 1 trường hợp, đợt 4 10 thửa, 15 trường hợp (đất biền); đã tiến hành bàn giao mặt bằng và tiến hành bốc thăm đất tái định cư cho 21 hộ.

+Đối với dự án cầu Nguyễn Hoàng Với tổng mức đầu tư hoàn thiện dự án: 2.281.569 triệu đồng. Diện tích thu hồi thuộc địa bàn Phường Đúc: 12953,0m2 ảnh hưởng 153 hộ/105 thửa, tổ chức Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư, xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, phường Phường Đúc, thành phố Huế, 3 đợt với 102 thửa (đợt 1: 30 thửa, đợt 2 11 thửa, đợt 3 61 thửa), hiện nay đã có quyết định thu hồi 38 thửa; đã tiến hành bàn giao mặt bằng và tổ chức bốc thăm đất tái định cư cho 33 hộ.

+Đối với dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) hạng mục: Mở rộng đường Huyền Trân Công Chúa, tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng: 5.116,9m2 , đã và đang tiến hành chi trả bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng gồm 32 hộ gia đình, tổ chức, đến nay còn 3 hộ chưa nhận đền bù do liên quan đến thừa kế, sai đối tượng thừa kế và chưa thống nhất giá bồi thường.

+Đối với dự án chỉnh trang cồn Dã Viên (phía Tây) với diện tích thu hồi 66048,6m2, liên quan đến 4 hộ chính, 13 hộ phụ, và 16 hộ sử dụng đất nông nghiệp với 27 thửa đất thu hồi, trong đó 23 thửa đất nông nghiệp, hiện nay đã có 2 hộ chính, 4 hộ phụ bàn giao mặt bằng, các hộ nông nghiệp đã bàn giao mặt bằng. Đã niêm yết phương án bồi thường và chi trả bồi thường chỉ còn 1 hộ chưa thống nhất phương án bồi thường. Đối với các hộ sử dụng đất trồng nông nghiệp đã nhận kinh phí bồi thường và bàn giao mặt bằng. Đã có 2 hộ chính, 3 hộ phụ bàn giao mặt bằng, đã tổ chức bốc thăm đất tái định cư cho 9 hộ gia đình.

+Phối hợp tổ chức đối thoại với nhân dân liên quan đến các vướng mắc, thắc mắc của người dân đối với các dự án là 7 lần, sau những lần đối thoại, người dân hầu hết đều nhất trí với các phương án bồi thường đưa ra.

- UBND phường cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức bầu cử Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2023-2025 và đã tiến hành bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố thống nhất 1 ngày trên địa bàn 9 tổ dân phố với hình thức bổ phiếu kín, đại diện cử tri hộ gia đình, trong đó tái cử 06, ứng cử mới 03. Tỷ lệ nữ ứng cử chiếm 22,22%.

- Đối với việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục, pháp luật đã đăng 34 tin bài liên quan, đặc biệt, UBND phường đã chỉ đạo thực hiện bổ sung trương mục “mỗi tuần 1 điều luật”, đến nay đã đăng 12 bài liên quan đến Pháp luật, bên cạnh đó, UBND phường đã ban hành kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 16/2/2023 về theo dõi thi hành pháp luật năm 2023; Ban hành Kế hoạch 10/KH-UBND ngày 17/2/2023 về thực hiện xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp Luật.

- Công tác giảm nghèo được thực hiện đúng quy trình, được đưa ra hội nghị cốt cán và người dân bình xét, dựa trên các tiêu chí, do vậy trong năm 2023, hộ nghèo từ 5 hộ đã giảm xuống còn 2 hộ, mà không có khiệu nại, khiếu kiện xảy ra, đã tổ chức niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

- UBND phường ban hành Quyết định số 144 ngày 04/12/2023 vềcoong khai số liệu quyết toán ngân sách phường năm 2022 và đăng trên trang thông tin điện tử của phường.

-Đã đăng công khai 120 tin bài liên quan đến cải cách hành chính, thủ  tục hành chính, chuyển đổi số; công khai hàng tháng kết quả giải quyết hồ sơ hành chính; công khai kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng, 1 năm. Niêm yết công khai Quyết định 3141/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong đó 13 lĩnh vực với 129 thủ tục (có 1 thủ tục trùng), liên thông cấp tỉnh có 01 thủ tục, liên thông cấp huyện có 2 lĩnh vực 43 thủ tục và công khai các quy trình theo các lĩnh vực thủ tục hành chính. Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của người dân, kết quả 100% hài lòng, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 95% đúng hạn, trước hạn.

-Đã niêm yết công khai số kinh phí sửa chữa đình Phú Vĩnh, các lễ cúng, thu tế do nhân dân đóng góp (từng cá nhân tổ chức đóng góp), với tổng số tiền là: 190.000.000 đồng.

3. Công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền; việc xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nai, tố cáo:

Đảng uỷ, Chính quyền luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đoạ thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành nhiều văn bản cụ thể hoá để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, của cán bộ, đảng viên; củng cố, kiện toàn Tổ tiếp công dân, ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân…Người đứng đầu cấp uỷ  thực hiện nghiêm túc, thường xuyên theo quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người dứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của người dân, đã tổ chức 12 lần tiếp công dân. Uỷ ban nhân dân, chủ tịch UBND tổ chức tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân với 45 lượt tiếp công dân, tiếp nhận 5 đơn thư, kiến nghị liên quan đến đất đai, đã hoà giải thành 4 đơn, 1 đơn đang thụ lý giải quyết. Tiếp nhận 1 đơn khiếu nại, đã hướng dẫn và trả hồ sơ do khiếu nại hành chính sai quy định. Đã trực tiếp giải đáp thắc mắc, trả lời trực tiếp các kiến nghị của nhân dân trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền, hướng dẫn công dân liên hệ các cơ quan có thẩm quyền để đượcxem xét, giải quyết theo luật định; đối với các ý kiến cử tri gửi đến trước các kỳ họp, UBND phường: trong năm 2023 đã giải quyết 28 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cuối năm 2022 đã giải quyết 33 ý kiến, kiến nghị cử tri.

5. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp với chính quyền tiếp tục triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh theo Quyết định số 127-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị; Quyết định số 124 QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban bí thư, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị. Tăng cường chỉ đạo chính quyền chủ động xây dựng chương trình phối hợp, quan tâm tạo điều kiện để mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện tốt các dự án trọng điểm, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, giải quyết các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh.

Theo chức năng, UBND phường đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc và quy chế phối hợp trong công tác với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức các đoàn thể ở cơ quan; qua đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. UBND phường đã tích cực phối hợp với Uỷ ban mặt trận và các hội, đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua, phối hợp xây dựng chương trình mục tiêu, liên kết lực lượng, tạo mô hình vận động nhân dân phù hợp với xây dựng đô thị văn minh, nếp sống văn minh; hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của địa phương; đồng thời toạ điều kiện để Uỷ ban mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền thông qua việc thực hiện quy chế phối hợp, mời tham dự các hội nghị triển khai nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 để góp ý với UBND phường trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND phường về phát triển kinh tế xã hội năm 2023; bên cạnh đó, UBMT và các thành viên đã, đang tham gia giám sát việc thực hiện kiểm kê, xác nhận nguồn gốc nhà, đất…đối với các dự án trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời những sai phạm, sai quy trình trong đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

UBMTTQVN phường đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2024-2029, bầu ra 33 ông bà là uỷ viên UBMT đại diện cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể, kinh tế, giáo dục, tôn giáo, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 36,36%.

III.Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

1.Tiếp tục thể chế cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, đảm bảo nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt quy trình lấy ý kiến nhân dân tham gia xây dựng pháp luật, chính sách liên quan mật thiết đến cuộc sống của người dân; lắng nghe, tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

2.Tiếp tục quán triệt Luật dân chủ cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3. Nâng có năng lực đội ngũ cán bộ, công chức về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, xây dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra thực thi công vụ, cương quyết xử lý những cán bộ, công chức quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất yếu kém, vi phạm pháp luật.

4.Tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền về công tác dân chủ cơ sở. Đưa công tác dân chủ cơ sở trở thành hoạt động thường xuyên, là yêu cầu bắt buộc đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong thực thi công vụ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị  - xã hội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhất là giám sát công chức, người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước.

5.Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu để vận động, khuyến khích các tầng lớp nhận dân phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng xã hội, cho địa phương; biểu dương, nhân rộng các điểm hình tiên tiến trong hoạt động công vụ, cải cách hành chính, trong quan hệ với nhân dân, nhằm cổ vũ tinh thần phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước “Của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” trong thời kỳ mới.

6.Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những bức xúc xã hội nổi cộm, nhất là các vụ, việc kéo dài, phức tạp, tiềm ẩn vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thông qua tiếp dân, đối thoại, giải quyết thực chất, có lộ trình giảm dần.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 715.055
Truy cập hiện tại 132