Thời hạn bàn giao mặt bằng để được hưởng chính sách ưu tiên nhận đất tái định cư
Ngày cập nhật 14/11/2023

 THÔNG BÁO

(Thời hạn bàn giao mặt bằng để được hưởng chính sách ưu tiên nhận đất tái định cư; hỗ trợ tiền di chuyển toàn bộ chỗ ở sớm cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng; trình tự thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, phường Phường Đúc, thành phố Huế)

 

Thực hiện Quyết định số 9755/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, phường Phường Đúc,thành phố Huế (đợt 1); Ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Huế về việc giải phóng mặt bằng theo từng đợt, ưu tiên giải phóng mặt bằng trước đối với kiệt 266 Bùi Thị Xuân để làm đường dẫn lên cầu, để có mặt bằng thi công công trình kịp tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 29, Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định: 2. Khi nhà nước thu hồi đất mà hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng phải thực hiện phá dỡ nhà ở, di chuyển toàn bộ chỗ ở và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng quy định được hỗ trợ tiền như sau:

  a) Hỗ trợ 4.500.000 đồng đối với trường hợp di chuyển và bàn giao mặt bằng đúng ngày quy định;

  b) Hỗ trợ 6.000.000 đồng đối với trường hợp di chuyển và bàn giao mặt bằng trước ngày quy định trong phạm vi 15 ngày;

  c) Hỗ trợ 7.500.000 đồng đối với trường hợp di chuyển và bàn giao mặt bằng trước ngày quy định từ 16 ngày trở lên

Căn cứ Điều 31 Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh, quy định về việc bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở; Trong đó, thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 86 Luật Đất đai: “… Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng”

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo thời hạn giải toả nhà ở, di chuyển toàn bộ chỗ ở và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để được hưởng chính sách ưu tiên tái định cư; chính sách hỗ trợ tiền cho việc thực hiện phá dỡ nhà ở, di chuyển toàn bộ chỗ ở và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo thông báo này; trình tự thủ tục thực hiện, khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, phường Phường Đúc, thành phố Huế, cụ thể như sau:

1. Thời hạn bàn giao mặt bằng giải tỏa để được hưởng chính sách ưu tiên nhận đất tái định cư và hưởng chính sách hỗ trợ di chuyển chỗ ở sớm:

Thời gian: Từ ngày 14/11/2023 đến hết ngày 03/12/2023.

2. Chính sách hỗ trợ phá dỡ nhà ở, di chuyển chỗ ở, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ 7.500.000 đồng đối với các trường hợp di chuyển toàn bộ chỗ ở và bàn giao mặt bằng trước ngày 18/11/2023 (trước ngày quy định từ 16 ngày trở lên)

- Hỗ trợ 6.000.000 đồng đối với các trường hợp di chuyển toàn bộ chỗ ở và bàn giao mặt bằng từ ngày 18/11/2023 đến hết ngày 02/12/2023 (trước ngày quy định trong phạm vi 15 ngày).

- Hỗ trợ 4.500.000 đồng đối với các trường hợp di chuyển toàn bộ chỗ ở và bàn giao mặt bằng vào ngày 03/12/2023 (đúng ngày quy định).

3. Thủ tục bàn giao mặt bằng giải tỏa:

Hộ gia đình thực hiện phá dỡ xong nhà ở bị giải tỏa, hoặc đã thu hồi hết các vật dụng, vật liệu của nhà ở, và đã di chuyển toàn bộ chỗ ở ra ngoài phạm vi giải tỏa (không còn liên quan gì đến nhà, đất đã giải tỏa) đến thông báo với chính quyền địa phương nơi có đất bị thu hồi (UBND phường Phường Đúc), Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế hoặc Chủ đầu tư – Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng giao thông tỉnh, đến hiện trường để lập biên bản xác nhận việc bàn giao mặt bằng giải tỏa, ngày giờ bàn giao mặt bằng.

4. Kế hoạch bốc thăm nhận đất tái định cư và nhận tiền hỗ trợ di chuyển chỗ ở sớm:

Sau khi kết thúc thời hạn bàn giao mặt bằng để được hưởng các chính sách nêu trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế sẽ tổng hợp các trường hợp đã bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, tổ chức các ban ngành họp phân nhóm các đối tượng nhận đất, sắp xếp theo nhóm, thứ tự ưu tiên các hộ được chọn vị trí đất, thứ tự bốc thăm tái định cư và công khai danh sách cho các hộ biết. Kết thúc công khai sẽ tổ chức buổi bốc thăm nhận đất theo quy định.

Căn cứ biên bản bàn giao mặt bằng giải tỏa của các hộ, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế tổng hợp gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND thành phố Huế phê duyệt giá trị hỗ trợ tiền di dời chỗ ở sớm theo quy định. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế sẽ chi trả cho các hộ theo quyết định phê duyệt sau khi Chủ đầu tư chuyển đủ kinh phí cho Trung tâm.

5. Về đơn giá giao đất tái định cư:

- Căn cứ Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024), ban hành kèm theo Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh;

- Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh;

Đối với các Khu tái định cư và dân cư Lịch Đợi, Bàu Vá, phường Phường Đúc, Thủy Xuân, Trường An, đã có tên đường, áp dụng đơn giá điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh (đơn giá theo tên đường), đối với các lô đất ở vị trí chưa đặt tên đường, thì đơn giá giao đất áp dụng theo chiều rộng đường tại khu quy hoạch, cụ thể như sau:

- Đường Đồng Khởi, loại 4A (rộng 26,0 mét) = 13.225.000 đồng/m2.

- Đường Út Tịch, loại 4B (rộng 19,5 mét) = 10.350.000 đồng/m2.

- Đường Nguyễn Thị Định, loại 4B (rộng 19,5 mét) = 10.350.000 đồng/m2.

- Đường Phan Đình Giót, loại 4C (rộng 13,5 mét) = 9.200.000 đồng/m2.

- Đường Trường Đúc, loại 4C (rộng 19,5 mét) = 9.200.000 đồng/m2.

- Đường Bông Văn Dĩa, loại 5B (rộng 12,0 mét) = 5.635.000 đồng/m2.

- Đường Hà Văn Chúc, loại 5B (rộng 12,0 mét) = 5.635.000 đồng/m2.

- Đường Trường Đồng, loại 5B (rộng 12,0 mét) = 5.635.000 đồng/m2.

- Đối với các lô đất 02 mặt tiền đường, đơn giá được tính bằng đơn giá của đường có giá cao hơn làm đơn giá chuẩn, cộng thêm 5% đơn giá của đường có giá thấp hơn.

Căn cứ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh, quy định:

- Đối với hộ tại Khoản 1 Điều 9, QĐ50 (hộ bị thu hồi đất): Áp dụng Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND; Hệ số điều chỉnh giá đất Nhóm 1 hệ số k = 1,05. Đơn giá giao đất bằng đơn giá theo quy định nêu trên nhân hệ số điều chỉnh 1,05;

- Đối với hộ tại Khoản 2, 4 Điều 9; Khoản 8 Điều 29, QĐ50: Áp dụng Điểm g, Khoản 3, Điều 2 Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND; Hệ số điều chỉnh giá đất Nhóm 3 hệ số k = 1,15. Đơn giá giao đất bằng đơn giá theo quy định nêu trên nhân với hệ số điều chỉnh 1,15;

- Đối với hộ tại Khoản 3 Điều 10 QĐ50: Áp dụng Điều 7 Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND; Hệ số điều chỉnh giá đất bằng với Nhóm 3 hệ số k = 1,15 cộng thêm 0,05 bằng 1,2;

- Đối với hộ tại Khoản 9 Điều 29 QĐ50: Giá giao đất bằng 120% giá được quy định tại Khoản 3 Điều 10, QĐ 50;

6. Thời gian giải tỏa bàn giao mặt bằng các trường hợp còn lại để thực hiện dự án:

Kết thúc thời hạn bàn giao mặt bằng để được ưu tiên nhận đất và thưởng di chuyển chỗ ở sớm, Trung tâm sẽ có Thông báo bàn giao mặt bằng toàn bộ các trường hợp đã được phê duyệt và thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực giải tỏa, chính quyền địa phương, Chủ đầu tư biết, phối hợp thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 558.447
Truy cập hiện tại 216