Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày cập nhật 12/03/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung và 02 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  (Danh mục TTHC kèm theo).

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số: 600 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

 
 

 

 


I.  DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

Tên thủ tục hành chính

(Mã TTHC)

Thời gian

giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Cách thức và địa

điểm thực hiện

 

Tên VBQPPL quy định

nội dung sửa đổi, bổ sung TTHC

 

Cơ quan

thực hiện

 

 

Nội dung sửa đổi, bổ sung

I

Thủ tục hành chính cấp xã

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật (1.001699)

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Không

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư Liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

UBND cấp xã

 

Quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính

2

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (1.001653)

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

 

 

II. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ

TT

Tên thủ tục hành chính

(Mã TTHC)

Tên VBQPPL quy định

việc bãi bỏ TTHH

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (1.001310)

Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư Liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ BTTE

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục này được công bố tại Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh

 

2

 

 

Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (1.001305)

 

 

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ BTTE

 

 

 

* Ghi chú: Nội dung chi tiết của các TTHC được ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-LĐTBXH ngày 29/02/2024 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được công khai trên Cổng Dịch vụ quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) và trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn)

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 715.150
Truy cập hiện tại 140