Công tác Dân vận Chính quyền năm 2023
Ngày cập nhật 19/12/2023

BÁO CÁO

Công tác Dân vận Chính quyền năm 2023

 

I. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND phường, UBND phường, công tác dân vận trong hệ thống chính trị nói chung và công tác Dân vận Chính quyền nói riêng ngày một nâng cao. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ UBND phường tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, các tổ dân phố nội dung của chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là những chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và cải cách hành chính.

Tổ chức quán triệt Kế hoạch số 915/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023; Tiếp tục quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới";Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp;Quyết định số 475-QĐ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới của tỉnh Thừa Thiên Huế; Tập trung triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày2/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thông qua Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030; Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở đó, UBND phường đã ban hành kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 23/2/2023 về công tác dân vận Chính quyền năm 2023; Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 10/1/2023 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 với trọng tâm là chuyển đổi số năm 2023. UBND phường đã kịp thời triển khai các kế hoạch, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, qua đó công tác dân vận Chính quyền và dân chủ cơ sở đã đạt những kết quả nhất định. Đi đôi với thực hiện chức trách nhiệm vụ, UBND phường thường xuyên gắn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, an toàn xã hội với thực hiện công tác vân động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về vai trò, vị trí của công tác dân vận chính quyền, tạo chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn trong thực thi công vụ, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo động lực thúc đầy Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm Quốc phòng – an ninh.

II. Kết quả thực hiện:

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân vận và dân chủ cơ sở.

Tiếp tục thể chế hoá cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ", bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, các văn bản, Quyết định của cơ quan Nhà nước phải xuất phát từ lợi lích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tập trung xây dựng Chính quyền thân thiện, gần dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thực hành dân chủ công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ thục hành chính, nhất là lĩnh vực liên quan đến người dân; triển khai áp dụng các chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính, chỉ số khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước...

2. Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân và phong trào thi đua “Dân vận khéo” .

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trên cơ sở các nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND phường, ngay từ đầu năm, UBND phường đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu cho các ngành, các tổ dân phố; đồng thời chỉ đạo các ngành tổ chức triển khai thông qua việc tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, các văn bản chỉ đạo...

Việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; Đảng uỷ đã chỉ đạo chính quyền xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 ngay từ đầu năm và đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện, đạt kết quả tốt như: tổng thu ngân sách năm 2023 7.967.592.178 đồng, đạt 151% so với dự toán giao (5.269.000.000 đồng), trong đó tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nghĩa vụ thuế, từ các khoản điều tiết là 2.209.152.000 đồng, đạt 112% so với kế hoạch. Thu chi ngân sách trên địa bàn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, nhiều công trình dự án quy mô lớn, trọng điểm của tỉnh, thành phố đang triển khai thi công, bộ mặt đô thị thay đổi khá toàn diện. Các hoạt động văn hoá – xã hội được nâng cao và có nhiều tiến bộ, đặc biệt từ nguồn đóng góp của nhân dân đã xây dựng, sửa chữa đình Phú Vĩnh khang trang là điểm sinh hoạt, gắn kết cộng đồng tại khu dân cư, xây dựng được 2 điểm xanh văn hoá nơi người dân đến tập thể thao thể dục và nghỉ ngơi, có 9/9 tổ đạt tổ văn hoá, 95,2% gia đình đạt gia đình văn hoá. Tuyên truyền vận động giảm nghèo bền vững, đến nay phường chỉ còn 2 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo. Trong chương trình “Xuân đoàn kết, Tết nghĩa tình” với 492 xuất, tổng tiền 139.100.000đ. Phát động phong trào xây dựng các mô hình thi đua tiêu biểu, đến nay đã thực hiện đăng ký thi đua “Dân vận khéo”: đã có 4 Tổ dân phố đăng ký tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023; đăng ký 02 “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn tiêu biểu” năm 2023; đăng ký 09 “Tuyến đường kiệt sáng, sạch, đẹp, an toàn tiêu biểu” Năm 2023; đăng 05 “Hàng quán sáng, sạch, đẹp, an toàn, lịch sự tiêu biểu”; đăng ký 153 hộ đăng ký hộ gia đình tiêu biểu. Thực hiện phong trào “Chủ nhật vì cộng đồng” đến nay đã trao tặng 1109 xuất quà, với 30 lượt, tổng kinh phí 387.000.000 đồng đến các hộ khó khăn trên địa bàn phường, vận động sửa chưa 2 nhà cho hộ cận nghèo. Tổ chức giới thiệu 250 thanh niên tham gia sàn giao dịch việc làm; 15 thanh niên được tiếp nhận vào các cơ sở sản xuất trên địa bàn phường. Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền tại trang thông tin điện tử phường với 280 tin, bài, tuyên truyền tại truyền thanh phường với thời lượng 1220 phút với 332 lần tuyên truyền, liên quan đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách hành chính, thủ tục hành chính, chuyển đổi số, các hoạt động, sự kiện công đồng, phòng bệnh, dịch, PCCC…tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước. Tổ chức thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh” với 205 lượt lượng ra quân, 3300 người tham gia. Vận động được 98,75% người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. 100% hộ dân xây dựng nhà ở có phép (17/17).

Tuyên truyền, nắm tâm tư nguyện vọng của Nhân dân liên quan đến các dự án trên địa bàn phường, đến nay hầu hết người dân đều động thuận, đã tiến hành bốc thăm, chọn lô tái định cư thuộc các dự án: đường Nguyễn Hoàng – cầu qua sông Hương 33 lô, đường đị bộ dọc sông hương 21 lô, cồn Dã viên 9 lô; các hộ gia đình đã trả mặt bằng cho dự án.

Đã tiếp nhận 34 tin ban đầu, trong đó 15 tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, 19 tin về an ninh trật tự; Tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị, khởi tố: trực tiếp giải quyết 04 tin, xử phạt VPHC 04 vụ/ 04 đối tượng, phạt tiền: 2.300.000 đồng; chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 11 tin. Tin về an ninh trật tự: Công an phường đã trực tiếp giải quyết 19 tin, xử phạt VPHC 03vụ/ 11 đối tượng, phạt tiền: 12.000.000 đồng; lưu hồ sơ không xử lý 16 tin. Số vụ phạm tội và vi phạm pháp luật giảm 08 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Triển khai công tác PCCC đến các tổ dân phố về việc liên gia trong công tác PCCC đến nay có 06 tổ đã thành lập tổ liên gia PCCC, 09 tổ đã bố trí các điểm PCCC công cộng trên địa bàn tổ. Vận động được 504 hộ dân có bình chữa cháy.

3. Kết quả thực hiện cải cách hành chính:

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định của UBND tỉnh Quy định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thừa thiên huế; các quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của cấp sở, huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa; triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, UBND phường đã kiện toàn lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Số lượng tin bài về công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử phường đã được khắc phục: đã đăng 40 tin bài công khai thủ tục hành chính, liên quan đến thủ tục hành chính, trên tổng 75 tin bài liên quan đến cải cách hành chính và 43 tin bài về chuyển đổi số, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính và giám sát việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức được giam nhiệm vụ xử lý hồ sơ của các bộ phận liên quan đều có trình độ phù hợp, tinh thần trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với nhau trong giải quyết thủ tục hành chính, nên việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đảm bảo quy trình, thủ tục, thời gian quy định và hầu hết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đều được trả kết quả sớm hoặc đúng hẹn. Niêm yết công khai Quyết định 3141/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong đó 13 lĩnh vực với 129 thủ tục (có 1 thủ tục trùng), liên thông cấp tỉnh có 01 thủ tục, liên thông cấp huyện có 2 lĩnh vực 43 thủ tục và công khai các quy trình theo các lĩnh vực thủ tục hành chính. Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của người dân, kết quả 100% hài lòng, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 95% đúng hạn, trước hạn. Vận động người dân cài đặt tài khoản định danh điện tủe, trên địa bàn phường có  7.400 trường hợp/ 9.858 nhân khẩu đủ điều kiện đã thu nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và 2 (mức độ 1: 652 trường hợp, mức độ 2: 6.748 trường hợp), đạt 75,07% và  4.592 trường hợp đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và 2 (mức độ 1: 179 trường hợp và mức độ 2: 4.413 trường hợp) , đạt 46,58%.

4. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũa cán bộ, công chức

Triển khai nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 05/01/2023 của UBND thành phố Huế về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. UBND phường đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục nhân dân của đội nhũ cán bộ, công chức. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức với nhiều cách làm hay và mang lại hiệu quả, đặc biệt thực hiện nghiêm việc tuyệt đối không yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân mà phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo đúng quy định tại Điều 14, Nghị định số 104 khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công liên quan đến thông tin công dân tại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, qua đó, các công chức đã chủ động khai thác, sử dụng thông tin về cư trú qua việc tra cứu thông tin dân cư trên Hệ thống dịch vụ công; Các nội dung bám sát nhiệm vụ trọng tâm chính trị của địa phương; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống đối với cán bộ, công chức; quán triể cho đảng viên, cán bộ, công chức về vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dân vận, dân chủ cơ sở trong thời kỳ mới. Từ đó, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của địa phương cũng như cán bộ, công chức, cơ sở việc thực hiện công tác dận vận Chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc, nơi khu dân cư.

5.Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác tiếp công dân: UBND phường đã ban hành thông báo tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của Chủ tịch UBND phường và tổ tiếp công dân. Qua đó, tiếp công dân định kỳ 24 cuộc nhưng không có công dân đến. Tiếp công dân thường xuyên hàng ngày trong tuần, đã có 1 kiến nghị về tranh chấp đất đai, đã giải quyết hoàn giải thành. Tiếp nhận 5 đơn thư, kiến nghị liên quan đến đất đai, đã hoà giải thành 4 đơn, 1 đơn đang thụ lý giải quyết. Tiếp nhận 1 đơn khiếu nại, đã hướng dẫn và trả hồ sơ do khiếu nại hành chính sai quy định.

III.Đánh giá chung:

1.Ưu điểm:

Cấp uỷ Đảng, Chính quyền đãquan tâm lãnh chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền đối với công tác dân vận của cơ quan nhà nước từng bước được đổi mới, nâng lên. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền có sự chuyển biến tích cực; tăng cường công tác kiểm tra, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, giữ vững kỷ luật kỷ cương hành chính; công khai minh bạch những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức và Nhân dân. Công tác cải cách hành hcinhs có chuyển biến tích cực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên được nâng lên, tận tuỵ phục vụ người dân. Thủ trưởng đợ vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân; công tác phòng, chống tham những, lãng phí được triển khai có hiệu quả; các vụ giải quyết đều đảm bảo mang tính pháp lý, trung thực, khách quan, đảm bảo thời gian theo quy định pháp luật; không để phát sinh điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.

2.Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân:

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyển chủ trương đường lới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chưa được thường xuyên, một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức chưa thực sự phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác dân vận.

Nguyên nhân: công tác chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác dân vận ở cơ sở, một bộ phận trong cơ quan chưa được quan tâm đúng mức. Một số cán bộ, công chức chưa nhân thức đầy đủ về công tác dân vận, chưa hiểu đúng mối quan hệ giữa thực hiện công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn từ đó dẫn đến hiệu quả công tác dân vận của cơ quan chưa cao.

IV.Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới:

1.Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 03/6/2013 cua Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá XI); Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ chính trị về nâng cao hiệu quả công tác dận vận của cơ quan Nhà nước các cấp. Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp;Quyết định số 475-QĐ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới của tỉnh Thừa Thiên Huế; Tập trung triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày2/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thông qua Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030; Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

2.Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước gắn với việc bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân gắn với các mục tiêu phát triển bền vững.

3.Tiếp tục thể chế cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, đảm bảo nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt quy trình lấy ý kiến nhân dân tham gia xây dựng pháp luật, chính sách liên quan mật thiết đến cuộc sống của người dân; lắng nghe, tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

4.Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước, nhất là rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà cho nhân dân. Nâng có năng lực đội ngũ cán bộ, công chức về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, xây dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra thực thi công vụ, cương quyết xử lý những cán bộ, công chức quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất yếu kém, vi phạm pháp luật.

5.Tăng cường công tác phối hợp giữa khối dân vận Đảng uỷ, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền về công tác dân vận. Đưa công tác dân vận Chính quyền trở thành hoạt động thường xuyên, là yêu cầu bắt buộc đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong thực thi công vụ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị  - xã hội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhất là giám sát công chức, người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước.

6.Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu để vận động, khuyến khích các tầng lớp nhận dân phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng xã hội, cho địa phương; biểu dương, nhân rộng các điểm hình tiên tiến trong hoạt động công vụ, cải cách hành chính, trong quan hệ với nhân dân, nhằm cổ vũ tinh thần phụv vụ Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước “Của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” trong thời kỳ mới.

7.Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những bức xucs xã hội nổi cộm, nhất là các vụ, việc kéo dài, phức tạp, tiềm ẩn vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thông qua tiếp dân, đối thoại, giải quyết thực chất, có lộ trình giảm dần.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 715.127
Truy cập hiện tại 135