thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Ngày cập nhật 27/12/2023

UBND thành phố Huế ban hành Quyết định số 11889 đến 11898/ QĐ-UBND ngày 26/12/2023 về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (liên quan đến hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án Tuyến đường dọc sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, thành phố Huế gồm Ông Trần Văn Em; Đ/c: 202 Bùi Thị Xuân.Ông Lê Văn Rê; Đ/c: 213 Bùi Thị Xuân Ông Huỳnh Văn Xảo; Đ/c: 6/212 Bùi Thị Xuân Bà Lê Thị Quýt; Đ/c: 7/190 Bùi Thị Xuân Ông, bà Lê Văn Dự - Hồ Thị Lung; Đ/c: Tổ 22, Kv 6, Thủy Xuân Ông Ngô Vọng; Đ/c: 5/ 230 Bùi Thị Xuân Bà Nguyễn Thị Định; 6/1 kiệt 245 Bùi Thị Xuân.Ông, bà Nguyễn Đình Đợi - Lê Thị Gái; Đ/c: 13/230 Bùi Thị Xuân Bà Trương Thị Phò; Đ/c: Bùi Thị Xuân Bà Võ Thị Thiệt; Đ/c: Bùi Thị Xuân)

(có file đính kèm)

1.Thu hồi diện tích đất 6.215,2 m2 do ông Trần Văn Em đang canh tác trên đất của UBND phường Phường Đúc quản lý tại thửa đất số 10;107;4;6;5;25;7;24, tờ bản đồ số 17 (bản đồ địa chính 202), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 2;6;7;8;13;15;26, tờ bản đồ 2, được thể hiện tại hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Trung tâm kỹ thuật – công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường lập;Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, phường Phường Đúc, thành phố Huế.

2.Thu hồi diện tích đất 4.780,4m2 do ông Lê Văn Rê đang canh tác trên đất của UBND phường Phường Đúc quản lý tại thửa đất số 15;16;107;75;38;77;20;21, tờ bản đồ số 17;18 (bản đồ địa chính 202), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 5;10;11;18;19;28;, tờ bản đồ 2, được thể hiện tại hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Trung tâm kỹ thuật – công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường lập;

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, phường Phường Đúc, thành phố Huế.

3.Thu hồi diện tích đất 3.330,7m2 do ông Huỳnh Văn Xảo đang canh tác trên đất của UBND phường Phường Đúc quản lý tại thửa đất số 107;3;27;32, tờ bản đồ số 17;18 (bản đồ địa chính 202), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 12;23, tờ bản đồ 2, được thể hiện tại hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Trung tâm kỹ thuật – công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường lập;

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, phường Phường Đúc, thành phố Huế.

4.Thu hồi diện tích đất 1.760,1m2 do bà Lê Thị Quýt đang canh tác trên đất của UBND phường Phường Đúc quản lý tại thửa đất số 11;7;22, tờ bản đồ số 17 (bản đồ địa chính 202), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 9;16;27, tờ bản đồ 2, được thể hiện tại hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Trung tâm kỹ thuật – công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường lập;

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, phường Phường Đúc, thành phố Huế.

5.Thu hồi diện tích đất 474,3m2 do ông bà Lê Văn Dự - Hồ Thị Lung đang canh tác trên đất của UBND phường Phường Đúc quản lý tại thửa đất số 25, tờ bản đồ số 16 (bản đồ địa chính 202), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 30, tờ bản đồ 2, được thể hiện tại hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Trung tâm kỹ thuật – công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường lập;Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, phường Phường Đúc, thành phố Huế.

6.Thu hồi diện tích đất 2.487,0m2 do ông Ngô Vọng đang canh tác trên đất của UBND phường Phường Đúc quản lý tại thửa đất số 29; 6; 25, tờ bản đồ số 16 (bản đồ địa chính 202), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 21;31, tờ bản đồ 2, được thể hiện tại hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Trung tâm kỹ thuật – công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường lập;

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, phường Phường Đúc, thành phố Huế.

7.Thu hồi diện tích đất 706,6m2 do bà Nguyễn Thị Định đang canh tác trên đất của UBND phường Phường Đúc quản lý tại thửa đất số 6; 25, tờ bản đồ số 16 (bản đồ địa chính 202), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 32, tờ bản đồ 2, được thể hiện tại hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Trung tâm kỹ thuật – công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường lập;

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, phường Phường Đúc, thành phố Huế.

8.Thu hồi diện tích đất 5.544,0m2 do ông bà Nguyễn Đình Đợi – Lê Thị Gái đang canh tác trên đất của UBND phường Phường Đúc quản lý tại thửa đất số 25; 38; 6; 2; 1; 3; 4, tờ bản đồ số 16;15 (bản đồ địa chính 202), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 36; 38; 40; 44; 45; 46, tờ bản đồ 2, được thể hiện tại hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Trung tâm kỹ thuật – công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường lập;

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, phường Phường Đúc, thành phố Huế.

9.Thu hồi diện tích đất 278,7m2 do bà Trương Thị Phò đang canh tác trên đất của UBND phường Phường Đúc quản lý tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số 17 (bản đồ địa chính 202), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 24, tờ bản đồ 2, được thể hiện tại hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Trung tâm kỹ thuật – công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường lập;

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, phường Phường Đúc, thành phố Huế.

10.Thu hồi diện tích đất 342,1m2 do bà Võ Thị Thiệt đang canh tác trên đất của UBND phường Phường Đúc quản lý tại thửa đất số 5;2, tờ bản đồ số 15;16 (bản đồ địa chính 202), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 42, tờ bản đồ 2, được thể hiện tại hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Trung tâm kỹ thuật – công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường lập;

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, phường Phường Đúc, thành phố Huế.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.926
Truy cập hiện tại 116