Về việc giao đất tái định cư (đường Nguyễn Hoàng và cầu qua Sông Hương)
Ngày cập nhật 03/01/2024

23 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ

UBND thành phố Huế ban hành Quyết định từ 12420 đến 12445/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 về việc Về việc giao đất tái định cư cho các hộ Ông Nguyễn Cang Cường, Nguyễn Văn Du, Ông Dương Văn Quang và các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị Hạt,Các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Văn Vân Ông, bà Nguyễn Anh Ngọc Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Bà Trần Thị Liên,Ông, bà Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Thị Phương Dung, Ông Nguyễn Vân Du, Ông Nguyễn Thành Duy, Ông Nguyễn Văn Hùng, Bà Đào Thị Thùy Trang, bà Đào Thị Ngọc Ánh, địa chỉ 17 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. Bà Nguyễn Thị Thúy, Ông Trương Lang Ông, bà Đinh Quang Thắng Ông Lê Công Bảo Hoàng, Ông, bà Nguyễn Văn Hải Ông, bà Nguyễn Văn Huy - Nguyễn Huyền Đoan Trúc, địa chỉ 09 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. Các đồng thừa kế của ông bà Hồ Văn Lùn Ông Hồ Văn Bình và đồng thừa kế bà Trần Thị Thanh Vân, Ông, bà Hồ Văn Sinh Ông, bà Nguyễn Văn Chơn Bà Nguyễn Thị Thùy Dương,

1.Ông Nguyễn Cang Cường.

- Địa chỉ: 9/4 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 532 (A06)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 185,5m(Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm phẩy năm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô A06, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 16/10/2023.

2.Ông Nguyễn Văn Du.

- Địa chỉ: 19 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 449 (B16)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 185,5m(Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm phẩy năm  mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô B16, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 16/10/2023.

3.Ông Dương Văn Quang và các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị Hạt.

- Địa chỉ: Số 268 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 666 (D29)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô D29, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 16/10/2023.

4.Các đồng thừa kế của ông, bà Nguyễn Văn Vân - Phạm Thị Chịch.

- Địa chỉ: Số 11 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 662 (D23)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô D23, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 16/10/2023.

5.Ông, bà Nguyễn Anh Ngọc - Đặng Thị Tâm Phương.

- Địa chỉ: Số 11 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 663 (D24)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô D24, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 16/10/2023.

6.Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai.

- Địa chỉ: Số 02 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 602 (C11)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô C11, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 06/10/2023.

7.Bà Trần Thị Liên.

- Địa chỉ: Số 04 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 668 (D31)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô D31, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 16/10/2023.

8.Ông, bà Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Thị Phương Dung.

- Địa chỉ: Số 23 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 560 (A34)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô A34, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 16/10/2023.

9.Ông Nguyễn Vân Du.

- Địa chỉ: Số 19 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 551 (A25)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô A25, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 06/10/2023.

10.Ông Nguyễn Thành Duy.

- Địa chỉ: Số 19 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 552 (A26)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô A26, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 06/10/2023.

11.Ông Nguyễn Văn Hùng.

- Địa chỉ: Số 09 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 632 (C41)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô C41, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 06/10/2023.

12.Bà Đào Thị Thuỳ Trang, bà Đào Thị Ngọc Ánh.

- Địa chỉ: Số 17 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 553 (A27)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô A27, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 06/10/2023.

13.Bà Nguyễn Thị Thuý.

- Địa chỉ: Số 13 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 638 (C47)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô C47, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 16/10/2023.

14.Ông Trương Lang.

- Địa chỉ: Xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thửa đất số: 631 (C40)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô C40, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 06/10/2023.

15.Ông, bà Đinh Quang Thắng - Trần Thị Vinh.

- Địa chỉ: Số 05 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 635 (C44)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô C44, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 16/10/2023.

16.Ông Lê Công Bảo Hoàng.

- Địa chỉ: Số 09/4 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 634 (C43)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô C43, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 16/10/2023.

17.Ông, bà Nguyễn Văn Hải - Nguyễn Thị Quy.

- Địa chỉ: Số 09 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 636 (C45)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô C45, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 16/10/2023.

18.Ông, bà Nguyễn Văn Huy - Nguyễn Huyền Đoan Trúc.

- Địa chỉ: Số 09 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 633 (C42)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô C42, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 06/10/2023.

19.Các đồng thừa kế của ông, bà Hồ Văn Lùn - Nguyễn Thị Sáo.

- Địa chỉ: Số 15 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 555 (A29)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô A29, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 06/10/2023.

20.Ông Hồ Văn Bình và các đồng thừa kế của bà Trần Thị Thanh Vân.

- Địa chỉ: Số 15A kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 82 (M26.2)                                        - Tờ bản đồ số: 01   

- Diện tích: 103,5m(Bằng chữ: Một trăm le ba phẩy năm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô M26.2, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 16/10/2023.

21.Ông, bà Hồ Văn Sinh - Tạ Thị Thanh Xuân.

- Địa chỉ: Số 15 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 601 (C10)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô C10, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 06/10/2023.

22.Ông, bà Nguyễn Văn Chơn - Nguyễn Thị Tân Mão.

- Địa chỉ: Số 09 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 598 (C07)                                - Tờ bản đồ số: 07   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô C07, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 16/10/2023.

23.Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương.

- Địa chỉ: Số 19 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

- Thửa đất số: 456 (B23)                                - Tờ bản đồ số: 06   

- Diện tích: 100,0m(Bằng chữ: Một trăm mét vuông).                

-Tọa lạc tại: Lô B23, Khu tái định cư Lịch Đợi, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị                             - Thời hạn: Lâu dài

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 06/10/2023.

 

Tập tin đính kèm:
TQT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.836
Truy cập hiện tại 102