Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) và mừng xuân Giáp Thìn 2024
Ngày cập nhật 18/01/2024

 Ban chấp hành Đảng uỷ ban hành Kế hoạch về Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) và mừng xuân Giáp Thìn 2024

 

 

 

 

 

Hoạt động tuyên truyền nhằm mục đích: Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam qua 94 năm; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân nổ lực, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nội dung và hình thức phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới mừng Đảng, mừng Xuân năm 2024.

          Các hoạt động tuyên truyền tập trung vào các nội dung:

Tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 94 năm qua của Đảng, nhất là Đảng đã lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới đất nước; khẳng định sức sống của Đảng trong mối liên hệ mật thiết, máu thịt với Nhân dân, ngoài lợi ích của Nhân dân Đảng ta không còn lợi ích nào khác; khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.

Tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết ương 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biếntự chuyển hóa trong nội bộ gắn với việc triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị các khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; khẳng định Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn quan tâm chăm lo tới việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tri ân các Lãnh tụ Đảng, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng; biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu, các ngành, các đơn vị, đoàn thể trong phường; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay. 

Tuyên truyền những kết quả, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị; phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị. 

 Tuyên truyền phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo …bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước, người có uy tín trong cộng đồng, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Lễ, Tết.

 Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phê phán, bài trừ tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết. Thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động vui Xuân diễn ra thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp, ý nghĩa.

Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

 Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ phường tới cơ sở.

 Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng- an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn trên không gian mạng. Đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Cần đa dạng hoá hình thức tuyên truyền bằng hình thức giao lưu, tọa đàm, giáo dục truyền thống, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn,...; Phát động các đợt, phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024; đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...; Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 gắn với kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng của địa phương trong quý I/2024.

Các hoạt động tuyên truyền cần triển khai sâu rộng, có sức lan toả, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương; đảm bảo Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình, kỷ cương với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”; đặc biệt chăm lo tới các gia đình chính sách, người nghèo, những nơi còn khó khăn trên địa bàn phường.

 

TQT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.767
Truy cập hiện tại 91