Bản tin văn bản hiệu lực số 02 (năm 2024)
Ngày cập nhật 26/01/2024

ĐẦU TƯ

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch(Hết hiệu lực một phần từ ngày 11/02/2023)

Thông tư 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 155/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Thông tư 01/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng(Hết hiệu lực từ ngày 13/02/2024)

Thông tư 30/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học

Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở(Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2024)

Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục(Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2024)

Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 1282/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 08/01/2024)

Quyết định 100/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung danh mục nhiệm vụ kèm theo Quyết định 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

XUẤT NHẬP KHẨU

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 3808/QĐ-BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam(Hết hiệu lực từ ngày 29/12/2023)

Quyết định 6035/QĐ-BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam

Thông tư 11/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Thông tư 01/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 23/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2024)

Thông tư 45/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2021/TT-BCT ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý

Thông tư 21/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/03/2024)

Thông tư 01/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 32/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Thông tư 17/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế

Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh(Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2024)

Nghị định 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Nghị định 102/2011/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh(Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2024)

Nghị định 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/01/2024)

Nghị định 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định 489/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 186 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 115(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 12/01/2024)

Quyết định 20/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Quyết định 487/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 40 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 112 bổ sung(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 12/01/2024)

Quyết định 20/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Quyết định 777/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 191 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 115.2(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 12/01/2024)

Quyết định 20/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Quyết định 796/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 35 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 117(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 12/01/2024)

Quyết định 20/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2024)

Nghị định 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 16/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ(Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2024)

Thông tư 24/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định 1322/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế tạm thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ(Hết hiệu lực từ ngày 22/12/2023)

Quyết định 3155/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ

XÂY DỰNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 01/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về " Các công trình hạ tầng kỹ thuật "(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2024)

Thông tư 15/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn Việt Nam 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật

Thông tư 06/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Thông tư 13/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2024)

Thông tư 14/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch(Hết hiệu lực một phần từ ngày 11/02/2023)

Thông tư 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 838/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tài nguyên nước(Hết hiệu lực từ ngày 11/01/2024)

Quyết định 99/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tài nguyên nước

HÀNH CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 2274/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế(Hết hiệu lực từ ngày 09/01/2024)

Quyết định 64/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ theo quy định tại Thông tư 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Thông tư 08/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương(Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2024)

Thông tư 47/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Quyết định 08/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân(Hết hiệu lực từ ngày 26/12/2023)

Quyết định 457/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về ứng xử và văn hóa công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Quyết định 180/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc(Hết hiệu lực từ ngày 15/01/2024)

Quyết định 988/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Nghị định 35/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 82/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 90/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 57/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động Thanh tra ngành Giao thông Vận tải(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 140/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 213/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 216/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Quyết định 12/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 17/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 54/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 122/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra y tế(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 47/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 127/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 21/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các cơ quan bảo hiểm xã hội(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 173/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 27/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 110/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 54/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Nghị định 89/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Quyết định 374/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/02/2024)

Quyết định 240/QĐ-BNN-LN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 375/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/02/2024)

Quyết định 240/QĐ-BNN-LN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định 33/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

DOANH NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 04/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

GIAO THÔNG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 13/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2024)

Thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam và Thông tư 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Thông tư 41/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2020 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2024)

Thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam và Thông tư 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Thông tư 09/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc ngành giao thông vận tải(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/03/2024)

Thông tư 55/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số nội dung dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng kinh doanh - quản lý đường bộ cao tốc

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 29/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay(Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2024)

Thông tư 52/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 2274/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế(Hết hiệu lực từ ngày 09/01/2024)

Quyết định 64/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ theo quy định tại Thông tư 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế

THỰC PHẨM-DƯỢC PHẨM

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 487/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 40 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 112 bổ sung(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 12/01/2024)

Quyết định 20/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Quyết định 489/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 186 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 115(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 12/01/2024)

Quyết định 20/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Quyết định 777/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 191 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 115.2(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 12/01/2024)

Quyết định 20/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Quyết định 796/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 35 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 117(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 12/01/2024)

Quyết định 20/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

THƯƠNG MẠI-QUẢNG CÁO

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 11/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Thông tư 01/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 21/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/03/2024)

Thông tư 01/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục(Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2024)

Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 08/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương(Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2024)

Thông tư 47/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Nghị định 35/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 82/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 90/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 57/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động Thanh tra ngành Giao thông Vận tải(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 140/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 213/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 216/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 17/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Quyết định 12/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 54/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 122/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra y tế(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 47/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 127/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 21/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các cơ quan bảo hiểm xã hội(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 173/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 27/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 110/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định 54/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương(Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Nghị định 89/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Thông tư 08/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2024)

Thông tư 10/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Thông tư 12/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2024)

Thông tư 10/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Nghị định 33/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 838/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tài nguyên nước(Hết hiệu lực từ ngày 11/01/2024)

Quyết định 99/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tài nguyên nước

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 23/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2024)

Thông tư 45/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2021/TT-BCT ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 924/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm(Hết hiệu lực từ ngày 30/01/2024)

Thông tư 17/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Quyết định 3808/QĐ-BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam(Hết hiệu lực từ ngày 29/12/2023)

Quyết định 6035/QĐ-BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Quyết định 374/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/02/2024)

Quyết định 240/QĐ-BNN-LN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/03/2024)

Nghị định 04/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Quyết định 375/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/02/2024)

Quyết định 240/QĐ-BNN-LN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 1282/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 08/01/2024)

Quyết định 100/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung danh mục nhiệm vụ kèm theo Quyết định 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

thuathienhue.gov.vn

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 715.048
Truy cập hiện tại 131