Nghị Quyết Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 phường Phường Đúc
Ngày cập nhật 04/01/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHƯỜNG ĐÚC BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 09/NQ-HĐND NGÀY 28/12/2023 VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 

QUYẾT NGHỊ:

 Điều 1. Hội đồng nhân dân phường thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024, tại báo cáo số 183/BC-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân phường.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế của phường ngày càng phát triển. Công tác quản lý và phối hợp thu thuế Nhà nước có nhiều tiến bộ. Các thiết chế văn hóa (nhà văn hóa cộng đồng, hệ thống truyền thanh, cổng chào, ...) được quan tâm đầu tư đúng mức; chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, diện bảo trợ xã hội được thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời; chất lượng dạy và học ở các cấp học ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, bộ mặt đô thị phường ngày càng khang trang, sạch đẹp; nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương luôn được củng cố, ngày càng vững chắc; công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chính quyền có nhiều nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng QLNN trên tất cả mọi mặt đời sống xã hội; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố luôn được củng cố kiện toàn, phát huy vai trò, làm tốt chức năng tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động, phong trào của địa phương. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt như thu ngân sách vượt 51% so với dự toán, các khoản thu thuế và thu tại chỗ đều thu đạt và vượt. Hộ nghèo giảm sâu từ 5 hộ giảm còn 3 hộ đạt 0,07% so với chỉ tiêu đề ra là 0,12%. Tuy nhiên trong quá trình điều hành, tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp còn có những khó khăn, tồn tại, hạn chế:

Công tác quản lý đất đai còn nhiều tồn tại, việc cưỡng chế hành chính đối với các hành vi vi phạm đất đai tồn đọng chậm được thực hiện, kéo dài. Công tác rà soát các thửa đất để tham mưu đề xuất các giải pháp các thửa đất công có thể đấu giá tăng thu ngân sách chậm được triển khai theo Nghị quyết của HĐND phường. Một số điểm công cộng trên địa bàn phường còn tình trạng nhếch nhác, đỗ xã rác bừa bãi nhưng chưa có giải pháp giải quyết triệt để.

Công tác cải cách hành chính, áp dụng chuyển đổi số khá tích cực. Tuy nhiên một số cán bộ, công chức chưa thật sự hiểu, nắm rõ các nội dung chuyển đổi số, chưa tích cực trong thực hiện đề án 06; tỷ lệ hồ sơ trể hạn còn cao chiếm 5% tổng hồ sơ giải quyết,  thiếu vận động người dân khi đến làm hồ sơ đăng ký giải quyết và tạo tài khoản hồ sơ mức độ 3, 4, dẫn đến chỉ có 49 hồ sơ được giải quyết ở mức độ 3, 4/ 611 hồ sơ, còn lại hồ sơ chỉ dừng ở giải quyết mức độ 2.

Công tác phối hợp, tham gia các phong trào của địa phương đối với một số cán bộ, công chức còn thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm, do vậy việc nhân rộng mô hình, đưa các phong trào vào tự nguyện tự giác trong người dân chưa mang tính phong trào toàn dân.

Điều 2. Hội đồng nhân dân phường thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024 với những nội dung sau:

I. Mục tiêu:

Năm 2024 là năm cuối thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ X Đảng bộ phường Phường Đúc, Nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Tiếp tục phát huy các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; động viên các nguồn lực trong nhân dân, đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề truyền thống để duy trì và phát triển. Phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội quyết tâm xây dựng phường Phường Đúc ngày càng phát triển góp phần xây dựng thành phố Huế văn minh, hiện đại.

II. Chỉ tiêu cụ thể

1. Thu ngân sách hằng năm tăng bình quân từ 10% đến 15%.

2. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt từ 95%-100%. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 đạt 15% so với tổng hồ sơ tiếp nhận giải quyết. Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính thông qua dịch vụ công ích phấn đấu đạt từ 3%-5% tổng số hồ sơ hành chính được tiếp nhận giải quyết.

3. Tỷ lệ giảm hộ nghèo còn dưới 0,07% và cận nghèo còn dưới 0,60%.

4. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới mức 8,5%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5,3% trở xuống. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

5. Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở đạt từ 98-100%, Công tác PCGD THCS năm 2024 giữ vững được công nhận đạt mức độ 2, Xoá mù chữ đạt mức độ 3. Giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt từ  95% đến 100%. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN: đạt tỷ lệ từ 95%-98%.

6. 95% trở gia đình được công nhận gia đình văn hóa từng năm; 90% tổ dân phố đạt tổ văn hóa.

7. Tỷ lệ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

8. Phấn đấu xây dựng 30% tuyến đường, kiệt Xanh – Sạch – Sáng - Đẹp – An toàn. 100% các tuyến đường mới được đánh và công nhận số nhà.

9. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100%.

10. 100% Tổ dân phố an toàn về ANTT, không để trọng án xảy ra trên địa bàn.

B.NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

I.Tài chính – ngân sách:

-Tỷ lệ thu các khoản cố định trên địa bàn phường vẫn còn rất lớn vì vậy ngay từ những ngày đầu, tháng, qúy năm, cần chủ động phối hợp với hội đồng tư vấn thuế thực hiện nghiêm việc chống thất thu thuế. Tập trung công tác thu thường xuyên, rà soát lại các nguồn thu hiện có, đưa vào quản lý các nguồn thu mới tại phường.

- Đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố quy hoạch và đấu giá đất xen ghép trên địa bàn để tăng thu tạo nguồn chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình XDCB. Ngay từ đầu năm phải chuẩn bị tốt các thủ tục về đầu tư XDCB để khi được thông báo vốn là triển khai ngay. Đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình.

- Tăng cường quản lí chặt chẽ chi ngân sách đúng định mức, đúng chế độ của nhà nước qui định, đảm bảo theo kế hoạch đã được duyệt, tiếp tục tiết kiệm 10% trong chi hành chính, chi tiêu ngân sách phải tiết kiệm và có hiệu quả, tránh lãng phí.

- Cùng với các đoàn thể của phường xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành chặt chẽ, linh hoạt phù hợp với khả năng thu ngân sách của phường; chủ động cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, chưa cấp bách để ưu tiên phục vụ đảm bảo an sinh xã hội và phòng chống thiên tai, dịch bệnh

- Phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2024 vượt từ 5% đến 10% dự toán. Đối với nguồn thu diện tích bán hàng tại chợ phải hoàn thành 100% trong 6 tháng đầu năm 2024; Phấn đấu thu vượt chỉ tiêu đề ra đối với nguồn thu tại chỗ về thu hành chính; Phấn đấu hoàn thành thu thuế PNN đạt và vượt chỉ tiêu đến tháng 9 năm 2023 hoàn thành 100% số thu.

II. Đất đai, quản lý đô thị, dự án.

Tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng, đô thị, vệ sinh môi trường không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công, xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp khi chưa chuyển mục đích sử dụng đất, buôn bán đất đai trái phép đặc biệt đất nông nghiệp để làm đất ở. Phấn đấu xây dựng 30% tuyến đường, kiệt Xanh – Sạch – Sáng - Đẹp – An toàn. 100% các tuyến đường mới được đánh và công nhận số nhà. Phấn đấu xây dựng ít nhất 1 điểm xanh văn hoá. Phấn đấu xây dựng 30% tuyến đường, kiệt Xanh – Sạch – Sáng - Đẹp – An toàn. Tiếp tục phối hợp thực hiện các dự án xây dựng phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn phường. Giải quyết các thủ tục hồ sơ cấp giấy, đảm bảo đúng hạn, đúng pháp luật

III. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội

1. Về giáo dục – đào tạo

90% thanh niên trong độ tuổi hoàn thành chương trình trung học phổ thông và tương đương. Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở đạt từ 98-100%. Giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, Giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt mức độ 3. PCGD THCS được công nhận đạt mức độ 2, Xoá mù chữ đạt mức độ 3. Tổ chức cho 100% các lớp học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng đại trà. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt từ  95% đến 100%. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN: đạt tỷ lệ từ 95%-98%.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Tổ chức triển khai các chuyên đề đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CBGVNV, xây dựng chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục. Tăng cường công tác quản lý thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, thực hiện có hiệu quả các nội dung “Xây dựng trường học An toàn - Lành mạnh - Thân thiện - Không bạo lực”, “Ứng xử văn hóa”.

2. Về y tế, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân

Duy trì trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế xã và duy trì phường đạt tiêu chí xác định xã tiên tiến về Y dược cổ truyền. Đẩy mạnh các chương trình y tế cộng đồng nhất là chăm sóc sức khoẻ ban đầu chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, ngăn chặn hiệu quả các dịch bệnh. Tổ chức tiêm chủng đối tượng trẻ em trong độ tuổi. Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức cân trẻ dưới 5 tuổi và cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi uống VitaminA 2 đợt/năm.

Tổ chức tốt chính sách dân số - KHHGĐ, phấn đấu chỉ tiêu giảm sinh bền vững. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3<8,4%. Duy trì 90% mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. Tỷ lệ trẻ em được sàng lọc sơ sinh 70%.

3. Về văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin tuyên truyền

Đăng ký tổ dân phố văn hoá năm 2024, 9/9 tổ. Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt từ 95% trở lên. Nâng cao chất lượng tin, bài trên trang thông tin điện tử phường và nâng cao chất lượng, thời lượng, kịp thời tuyên truyền các chính sách, pháp luật, chủ trương và các nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương trên đài tuyền thanh của phường. Khảo sát bắt thêm các cụm loa đối với các điểm dân cư.

4. Về thực hiện chính sách an sinh xã hội

4.1. Về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và sinh xã hội.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người có công cách mạng và phong trào đền ơn đáp nghĩa. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; ưu tiên hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình người có công có khó khăn về nhà ở. Tiếp tục đẩy mạnh việc phát hiện, lập hồ sơ, giải quyết hồ sơ người có công trong chiến tranh. tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc.

Phối hợp giới thiệu việc làm và cung cấp thông tin việc làm cho người lao động và thanh niên tham gia đi lao động nước ngoài, phấn đấu giới thiệu tiếp cận việc làm từ 200 đến 300 lao động, Khuyến khích người lao động tự tạo công ăn việc làm, tham gia các lớp đào tạo nghề cho lao động. Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, chăm sóc người cao tuổi; chính sách bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, người khuyết tật. Thực hiện đẩy mạnh phong trào “Chủ nhật vì cộng đồng”, xác định đây là nội dung thường xuyên, liên tục, kêu gọi sự hỗ trợ về vật chất đến các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn và các hộ anh hưởng dẫn đến khó khăn do thiên tại, dịch bệnh gây ra. Đảm bảo phấn đấu ít nhất mỗi tháng 2 lần đối với cấp phường, mỗi tháng 1 lần đối với tổ dân phố tuỳ theo tình hình thực tế.

4.2. Về công tác giảm nghèo

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giảm nghèo 2024, trong đó hộ nghèo giảm dưới 0.07%, hộ cận nghèo dưới 0,60%; Thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực xã hội, tranh thủ các chương trình, dự án giảm nghèo để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững. Quyết tâm hỗ trợ sữa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, đảm bảo ít nhất trong năm 2024 sữa chữa hoặc xây dựng mới (tuỳ vào điều kiện) 02 nhà.

IV. Tăng cường công tác quốc phòng – an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội, cái cách hành chính với trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số.

Tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị; Chủ động đấu tranh, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, để đối phó có hiệu quả với mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các điểm nóng. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời tấn công, trấn áp các loại tội phạm không để bị động, bất ngờ.

Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo giao quân đạt 100% không có đào, bỏ ngũ, trốn lệnh nghĩa vụ quân sự. Xây dựng củng cố các lực lượng đạt về chất lượng và số lượng, đảm bảo đủ các binh chủng. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Thực hiện quyết liệt các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; tập trung rà soát, phát hiện, phân loại và quản lý các đối tượng hình sự, đối tượng nghiện ma túy, đối tượng mua bán ma túy; kiềm chế các loại tội phạm; kiên quyết không để hình thành các băng, nhóm tội phạm trên địa bàn phường. Tiếp tục thực hiện vận động Nhân dân lắp đặt camera an ninh và phong trào “mỗi hộ gia đình mỗi bình chưa cháy”.

Tiếp tục triển khai thực hiện về kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, đảm bảo tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn từ 95% trở lên. Rút ngăn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với những trường hợp đã đủ hồ sơ theo quy định.

Đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo Kế hoạch; xây dựng, nâng cấp về cơ sở vật chất, trang bị phương tiện làm việc đối với các cơ quan phục vụ một cửa hiện đại. Rà soát các TTHC để chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3 ít nhất 15%, tạo lập hồ sơ tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp (thông qua vận động thuyết phục trong quá trình nhận hồ sơ), tăng cường thực hiện tiếp nhận trực tuyến 2 nhóm thủ tục liên thông trên cổng dịch công Quốc gia. Phấn đấu đạt loại tốt về xếp loại cải cách hành chính năm 2024.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.841
Truy cập hiện tại 102