NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG PHƯỜNG ĐÚC NĂM 2024
Ngày cập nhật 04/01/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHƯỜNG ĐÚC BAN HÀNH NGHỊ QUYÊT SỐ 08/NQ-HĐND NGÀY 28/12/2023 VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024

QUYẾT NGHỊ:

                          Điều 1. Tán thành và thông qua dự toán thu, chi Ngân sách năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

          1. Thu ngân sách địa phương:                              6.816 triệu đồng

     Trong đó:

                                    a.Các khoản thu 100%                          :          250 triệu đồng

                                    b.Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % :      3.295 triệu đồng

                                    c.Thu bổ sung Ngân sách cấp trên        :        3.271 triệu đồng

                          2. Chi ngân sách địa phương:                               6.816 triệu đồng

                                    Trong đó:

                                    a.Chi đầu tư phát triển:                                 1.175 triệu đồng

                                    b.Chi thường xuyên:                                     5.477 triệu đồng

                                    + Kinh phí giao tự chủ:                                 4.096 triệu đồng

                                    + Kinh phí giao không tự chủ:                       1.381 triệu đồng   

                                    c. Dự phòng phí:                                              164 triệu đồng

                          Điều 2. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 cho từng ngành, đơn vị thuộc UBND phường, mức bổ sung từ ngân sách phường (kèm theo bảng dự toán thu – chi ngân sách phường năm 2024).DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG PHƯỜNG ĐÚC NĂM 2024

 
      Đơn vị tính: 1.000đồng
STT NỘI DUNG Số tiền Ghi chú
Tổng thu NSNN
 trên địa bàn
Trong đó: Số thu phường hưởng theo tỷ lệ
  TỔNG THU (A+B+C)      10,200,000            6,816,000  
A Thu Ngân sách Phường hưởng       10,200,000            6,816,000  
I Các khoản thu tại đơn vị (100%)           250,000               250,000  
- Phí, lệ phí            100,000               100,000  
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp(bao gồm thu lô chợ,
thu khác tại chợ, thu khác)
          130,000               130,000  
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định             20,000                 20,000  
II Cục thuế thu Phường hưởng theo tỷ lệ %             27,000                 27,000  
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp             27,000                 27,000  
III Chi cục thuế thu Phường hưởng theo tỷ lệ %        9,923,000            3,268,000  
- Thuế ngoài quốc doanh (Thuế GTGT,TTĐB,MB,TNDN)        1,040,000            1,040,000  
- Thuế Thu nhập cá nhân           524,000               524,000  
- Thuế sử dụng đất phi Nông nghiệp           460,000               460,000  
  Thu tiền sử dụng đất        7,830,000            1,175,000  
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhận, hộ KD             69,000                 69,000  
IV Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên                     -              3,271,000  
- Thu bổ sung cân đối Ngân sách              3,271,000  
- Thu bổ sung có mục tiêu                           -    
  TỔNG CHI (A+B+C)              6,816,000  
A Chi cân đối ngân sách (I-II)              6,816,000  
I Chi đầu tư phát triển              1,175,000  
1 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất               1,175,000  
2 Chi đầu tư xây dựng từ nguồn cân đối thu chi                           -    
  Trong đó: Chi từ nguồn tăng thu      
II  Chi thường xuyên              5,477,000  
  Kinh phí giao tự chủ              4,096,000  
- Lương và các khoản theo lương cán bộ công chức              2,287,000  
- Phụ cấp cán bộ KCT cấp phường                 230,000  
- Phụ cấp cán bộ KCT cấp tổ                 642,000  
- Phụ cấp Đảng ủy viên                   97,200  
- Nguồn kinh phí của biên chế được giao nhưng chưa tuyển dụng + nâng bậc lương + nghỉ hưu                   34,000  
- Khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội phường                   54,000  
- Khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở tổ dân phố                   64,800  
- Hổ trợ bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở tổ dân phố                    81,000  
- Chi quản lý hành chính của cán bộ theo định mức (CT 12trđ/năm,; KCT 2,5 trđ/năm) và bổ sung thêm các
 hoạt động
                432,000  
- Chi khác                 174,000  
  Kinh phí giao không tự chủ              1,381,000  
  Chi sự nghiệp môi trường      
1 Chi SN kinh tế (NLTL, Giao thông, KTTC, Môi trường,
 PCCC rừng...)
Trong đó:
                  52,000  
- khoán định mức SN kinh tế                   32,000  
- Chi thu phạt, tịch thu khác theo quy định                   20,000  
2 Sự nghiệp văn xã                 209,400  
- Sự nghiệp giáo dục                    32,000  
- Sự nghiệp đào tạo                   30,000  
- Sự nghiệp y tế                   15,000  
- Sự nghiệp văn hóa thông tin                   20,000  
- Sự nghiệp truyền thanh, truyền hình                   27,000  
- Sự nghiệp thể dục thể thao                   10,400  
- KP vận động toàn dân ĐK XD đời sống VH                   45,000  
- Chính sách xã hội                   30,000  
3 Chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo các Hội đặc thù                   65,000  
- Sinh hoạt phí HĐND, KP cho HĐND theo QĐ 28/2017 (Đã có kinh phí tiếp xúc cử tri Thành phố). Trong đó:                 216,000  
  Sinh hoạt phí HĐND, VPP và các khoản khác HĐND                 166,000  
  Kinh phí hoạt động HĐND                   50,000  
4 Trợ cấp hưu cán bộ nghỉ việc theo chế độ                   33,804  
5 Nhân viên thú y                   18,000  
6 Kinh phí ban thanh tra nhân dân                     2,500  
- Chi bảo vệ cơ quan và tạp vụ                   36,000  
7 Chi công tác Quốc phòng - An ninh                 685,900  
- Chi cho LL DQTV theo NĐ 72                 132,000  
- Tổ trưởng, tổ phó dân phòng                 157,000  
- Ban bảo vệ dân phố                 296,000  
- Định mức chi AN - QP                 100,900  
8 Chi khác                   62,396  
- Chi TTHTCĐ, tiếp công dân, phụ cấp bộ phận 01 cửa, kiểm soát thủ tục hành chính                   62,396  
B Dự phòng phí                 164,000  
C Chi từ nguồn thu huy động đóng góp và viện trợ      

 

Tập tin đính kèm:
TQT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.943
Truy cập hiện tại 120